Profil
Košík0
Ochrana osobních údajů I. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Romanian Food s.r.o. IČO 11822201 se sídlem : Šeříková 807, 273 43 Buštěhrad, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 354935 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje: Romanian Food s.r.o.
Email: info@rumunsko.cz
Telefon: +420 777 778 915

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě; například jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává Vaše kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

a) plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího (správce) plnit,

b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

b) a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. (objednávky)

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

a) podílející se na dodání zboží (objednávky)

b) zajišťující služby provozování e-shopu.

c) zajišťující marketingové služby.

VI. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů taktéž v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 09.05.2022.

Newsletter
Odebírejte novinky!
0