Profil
Košík0
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.rumunsko.cz provozované obchodní společností ROMANIAN FOOD s.r.o. IČO: 11822201, se sídlem: Šeříková 807, 273 43 Buštěhrad, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 354935 (dále jen ROMANIAN FOOD s.r.o) pro nákup zboží a služeb na webu www.rumunsko.cz (dále jen VOP).

I. Úvodní ustanovení – popis, obchodní vztah, změny obchodních podmínek.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) firmy ROMANIAN FOOD s.r.o. upravují především vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží resp. využití služeb firmy ROMANIAN FOOD s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi firmou ROMANIAN FOOD s.r.o. a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím internetového portálu www.rumunsko.cz kupuje případně hodlá zakoupit u naší firmy zboží případně službu nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží případně služeb Zákazníkem (tj. koncovým spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby. Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje resp. distribuce, není na internetovém portálu www.rumunsko.cz možný (týká se hlavně alkoholických nápojů).

1.3. ROMANIAN FOOD s.r.o. může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Firma informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.rumunsko.cz případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi ROMANIAN FOOD s.r.o. a Zákazníkem

2.1. ROMANIAN FOOD s.r.o. na internetovém portálu www.rumunsko.cz propaguje zboží a služby, a to včetně hodnoty. Ceny nabízeného zboží resp. služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. (DPH)

2.2. Uzavření Smlouvy na zboží firmy ROMANIAN FOOD s.r.o. za zvýhodněných podmínek a různých slev zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.rumunsko.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.rumunsko.cz

2.3. Zákazníkem objednané zboží případně služby na internetovém portálu www.rumunsko.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP, dále označovány pouze jako „Objednávka“.

2.4. Zákazník si je vědom náležitostí vůči naší firmě a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nemůže objednávat na internetovém portálu www.rumunsko.cz

c) veškeré údaje, které nám poskytuje, jsou pravdivé, úplné a správné,

d) zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

e) před zahájením užívání internetového portálu www.rumunsko.cz se seznámil s VOP resp. že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.rumunsko.cz nekupuje podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám, zejména osobám mladší 18 let.

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží na adresu, na kterou mu bude Objednávka doručena, a případně sdělí informace důležité pro předání Objednávky. Cena zboží v Objednávce je minimálně 300 Kč + doprava v rámci Prahy činí 89 Kč. Objednávka od 600 Kč doprava činí 49 Kč a od 1.000 Kč je doprava zdarma.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že cena za zboží prodávaného na váhu (například maso) je uváděna v přibližné výši dle obvyklé váhy jednoho kusu. Zákazník si u těchto položek objednává pouze počet kusů. Cena za takové položky bude upravena dle konkrétní váhy zboží doručovaného Zákazníkovi v rámci dané Objednávky.

2.7. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které v Objednávce uvedl. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.8. ROMANIAN FOOD s.r.o. je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud k potvrzení ze strany Zákazníka nedojde, považujeme příslušnou Objednávku za neplatnou.

2.9. Kupní smlouva mezi ROMANIAN FOOD s.r.o. a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky Zákazníka z naší stranou, která je zaslána bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.10. V případě, že Objednávka obsahuje alkoholické nápoje, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, jsme oprávněni prověřit věk Zákazníka před uzavřením Smlouvy. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je ROMANIAN FOOD s.r.o. oprávněn neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu.

2.11. Následně ROMANIAN FOOD s.r.o. doručí Objednávku Zákazníkovi. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka také jeho zástupce či jiná fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za nás předává, věrohodně prokáže svou totožnost. V případě, že Objednávka obsahuje zboží, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let, a to buď na základě právních předpisů nebo pokud je tak určeno ze strany ROMANIAN FOOD s.r.o., je osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) povinna vždy věrohodně prokázat osobě pověřené námi k předání Objednávky svůj věk; pokud osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) neprokáže, že již dosáhla věku 18 let, nebude jí zboží předáno. Případná uhrazená objednávka takového zboží bude Zákazníkovi vrácena na jeho zákaznický účet.

2.12. Při předání Objednávky bude Zákazníkovi předána faktura se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou.

2.13. Zákazník bere na vědomí, že firma ROMANIAN FOOD s.r.o. není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) resp. podmínky užití internetovém portálu www.rumunsko.cz

2.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Zákaznický účet

3.1. K dokončení Objednávky prostřednictvím internetového portálu www.rumunsko.cz může zákazník provést registraci, čímž dojde k založení jeho zákaznického účtu.

3.2. Během dobrovolné registrace (objednávku lze provést i bez registrace) je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

3.3. Zákazník je povinen informovat naší firmu, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Romanian Food s.r.o. neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

IV. Změna Smlouvy, doobjednávky a odstoupení od Smlouvy před doručením Objednávky

4.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém portálu www.rumunsko.cz Změna Objednávky po jejím dokončení, resp. po uzavření Smlouvy, je možná po telefonické dohodě se Zákazníkem (případně emailem). V případě doobjednávky není Zákazníkovi účtována další cena za službu dodání zboží (z hlediska této služby se jedná o jednu objednávku).

4.2 Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy prostřednictvím internetového portálu www.rumunsko.cz nejpozději do 18 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží z Objednávky.

V. Cena Objednávky a platební podmínky

5.1. Cena Objednávky a případné další náklady dle Smlouvy je splatná při předání zboží z Objednávky Zákazníkovi. Zákazník může uhradit zboží taktéž bankovním převodem.

5.2. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VI. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

6.1. Reklamace zboží: Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit naší firmě. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadlá expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci), vrátí Zákazník zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za naší firmu předala. V případě pozdější reklamace zboží, se Zákazník spojí s Romanian Food s.r.o. buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem. Pro posouzení reklamace může naše firma požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží.

6.2. Odstoupení od Smlouvy: V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu Romanian Food s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky.

6.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.5 On-line reklamace: Pro usnadnění nákupů a komunikace se zákazníky mohou být na firmu Romanian Food uplatněny reklamace on-line formou – prostřednictvím uživatelského účtu.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Romanian Food s.r.o. odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jeho výměnu.

7.4. Romanian Food s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě s jednáním Zákazníka nebo na základě okolností na straně Zákazníka.

7.5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Romanian Food s.r.o. tj. dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky anebo prostřednictvím emailu.

VIII. Ochrana práv, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.rumunsko.cz (včetně fotografií na webu) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.rumunsko.cz výhradně pro svou potřebu.

8.2. Přístup a užití internetového portálu www.rumunsko.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.3. Zákazník užívá internetový portál www.rumunsko.cz na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie na internetovém portálu www.rumunsko.cz jsou pouze ilustrativní.

8.4. Romanian Food neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.rumunsko.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry.

8.5. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.rumunsko.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí naší firmy Romanian Food s.r.o., který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

8.6. Romanian Food s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.rumunsko.cz

8.7. Romanian Food není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1.Romanian Food s.r.o. zpracovává osobní údaje Zákazníka dle regulí a pravidel jak je uvedeno v sekci Ochrana osobních údajů.

X. Doručování a převzetí

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně.

10.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva (Objednávka) stejně jako veškeré vztahy související s užitím internetového portálu www.rumunsko.cz se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. V případě jakýchkoli připomínek či stížností je Zákazníkovi k dispozici zákaznická podpora po telefonu či emailem. V případě sporu mezi Zákazníkem a Romanian Food s.r.o. může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. (ČOI)

11.3. Romanian Foods.r.o. je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

11.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

XII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/ e-shop: www.rumunsko.cz
Zákaznická telefonická linka: +420 777 778 915
Email zákaznické podpory: info@rumunsko.cz

Newsletter
Odebírejte novinky!
0